Pratt & Whitney workers voting, Hartford Armory, Hartford, November 30, 1974